Je boekenlijst in één keer besteld
Gratis verzending vanaf € 20
5% korting* op je studieboeken
Je boekenlijst in één keer besteld
Gratis verzending vanaf € 20
5% korting* op je studieboeken
Menu

Algemene voorwaarden Studiewinkel

Studiewinkel is een platform voor studenten en docenten. Je kunt er leermiddelenlijsten (ook wel: boekenlijsten) aanbieden en studieboeken en andere studiematerialen bestellen. De Platformvoorwaarden gelden als je onze website bezoekt, een account aanmaakt of iets koopt.

 

De Algemene verkoopvoorwaarden (op deze pagina) zijn van toepassing voor iedere klant die een bestelling plaatst van studiematerialen die via het platform worden aangeboden. 

 

Bij elk onderdeel van de studiematerialen is aangegeven wie de uitgever is van het betreffende product. Indien de uitgever is aangesloten bij Studiewinkel, ontstaat er een koopovereenkomst tussen de klant en de betreffende aangesloten uitgever van het product.  Indien de uitgever niet is aangesloten bij Studiewinkel (de uitgever is dan niet opgenomen in de lijst van aangesloten uitgevers), ontstaat er een koopovereenkomst tussen de klant en Studiewinkel.

 

Ga naar het overzicht van de bij Studiewinkel aangesloten uitgevers >

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Koper Studiematerialen verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze Studiematerialen door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer; 
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 5. Duurovereenkomst: een Overeenkomst op afstand die strekt tot de regelmatige levering van Studiematerialen gedurende een bepaalde periode; 
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Koper of de Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 8. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer. 
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 
 10. Ondernemer: de rechtspersoon (Studiewinkel en / of de Uitgever) die Studiematerialen op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform; 
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Studiematerialen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 12. Platform: het platform voor het online faciliteren en aanbieden van Studiematerialenlijsten en het bestellen van de Studiematerialen, waaronder Studiematerialen, die op een Studiematerialenlijst opgenomen zijn, door studenten via de website www.studiewinkel.nl, alsmede voor het faciliteren van de levering, klantenservice en retourneringen; 
 13. Studiematerialen: een of meerdere studiematerialen en leermiddelen, zoals literatuur, studieboeken, werkboeken, readers, en digitale leermiddelen, zoals e-books en accounts voor toegang tot online studiematerialen; 
 14. Studiewinkel: Studiewinkel.nl Coöperatie U.A., een coöperatie gevestigd te Amsterdam met kantooradres aan de Reykjavikstraat 1 (3543 KH) in Utrecht, die het Platform aanbiedt.; 
 15. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 
 16. Uitgever: de bij Studiewinkel aangesloten educatieve uitgever, die Studiematerialen op afstand aan Kopers aanbiedt via het Platform en met wie, indien tot koop van deze Studiematerialen wordt overgegaan, de Koper een Koopovereenkomst zal afsluiten;  

 

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer 

Studiewinkel.nl Cooperatie U.A.

Reykjavikstraat 1, 3543 KH Utrecht

088-2044 326 (08:30 - 17:00) 

klantenservice@studiewinkel.nl 

KvK: 90051858

Btw: 8651.95.389.B.01

 

en/of

 

De betreffende Uitgever(s)

Zie voor details de lijst van uitgevers

 

Indien de activiteit van de Ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit. 

Indien de Ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; 
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer op het Platform en op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Koper. 
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Studiematerialen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Studiematerialen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. Koper dient de koopprijs te betalen aan Studiewinkel, via een van de door Studiewinkel aangeboden betalingsmethoden. Alleen indien aan Studiewinkel wordt betaald heeft de Koper bevrijdend betaald. Dit geldt dus ongeacht of de koop is gesloten tussen Koper en Uitgever danwel tussen Koper en Studiewinkel. 
 5. Studiewinkel zal zich namens de Ondernemer - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 6. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van de Studiematerialen aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
  2. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de Studiematerialen; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand. 
  4. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
  5. indien de Koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij producten: 

 1. De Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Studiematerialen gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Studiematerialen heeft ontvangen, of: 
  1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere Studiematerialen bij de Ondernemer heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product van de Ondernemer heeft ontvangen. Studiewinkel mag bij een verkoop door haarzelf danwel bij een verkoop door een Uitgever namens deze Uitgever, een bestelling van meerdere Studiematerialen met een verschillende levertijd weigeren, mits de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd. 
  2. als de levering van Studiematerialen bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen afkomstig van de Ondernemer: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel van de Ondernemer heeft ontvangen; 
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van Studiematerialen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product van de Ondernemer heeft ontvangen. 

 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De Koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

 
Verlengde bedenktijd voor Studiematerialen die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 

 1. Indien de Ondernemer de Koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 
 2. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Koper die informatie heeft ontvangen. 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de Koper tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de Studiematerialen en de verpakking daarvan. Hij zal de Studiematerialen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Studiematerialen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper de Studiematerialen slechts mag hanteren en inspecteren, zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van Studiematerialen die het gevolg is van een manier van omgaan met de Studiematerialen die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van de Studiematerialen als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de Koper en kosten daarvan 

 1. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Koper de Studiematerialen terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden de Studiematerialen zelf af te halen. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de Studiematerialen terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper. 
 5. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen. 
 6. Niet relevant in dit geval: Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 7. Niet relevant in dit geval: De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
 8. De Koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
  3. de Ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Koper te bevestigen. 
 9. Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping 

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Koper op elektronische wijze mogelijk maakt, wordt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging verzonden. 
 2. Studiewinkel vergoedt namens de Ondernemer alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper aan de Ondernemer de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt de Studiematerialen zelf af te halen, mag Studiewinkel wachten met terugbetalen tot de Ondernemer de Studiematerialen heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij de Studiematerialen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. Studiewinkel gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper. 
 4. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Studiewinkel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

De Ondernemer kan de navolgende Studiematerialen uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 1. Studiematerialen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Studiematerialen door de Ondernemer worden aangeboden aan de Koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de Studiematerialen af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en 
  2. de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
 4. Niet relevant in dit geval: Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
 5. Niet relevant in dit geval: Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
 6. Volgens specificaties van de Koper vervaardigde Studiematerialen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
 7. Niet relevant in dit geval: Studiematerialen die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
 8. Niet relevant in dit geval: Verzegelde Studiematerialen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 9. Niet relevant in dit geval: Studiematerialen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
 10. Niet relevant in dit geval: Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft; 
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
 12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper; en 
  2. de Koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

 

Artikel 11 - De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Studiematerialen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer Studiematerialen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
  2. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
 5. De in het aanbod van Studiematerialen genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de Studiematerialen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Koper op grond van de overeenkomst tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Studiematerialen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via het Platform aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer ervoor zorgen dat het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld door Studiewinkel wordt terugbetaald. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Studiematerialen berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

 1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Studiematerialen (niet relevant in dit geval: elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De Koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Studiematerialen (niet relevant in dit geval: elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

De Koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Studiematerialen (niet relevant in dit geval: elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de Koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Studiematerialen of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur: 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

 

Artikel 15 - Betaling 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
 3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studiewinkel te melden. 
 4. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Studiewinkel is gewezen op de te late betaling en Studiewinkel de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Studiewinkel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Studiewinkel kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. 
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 17 - Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Bijlagen Algemene verkoopvoorwaarden

Bijlage 1 - Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
(Bekijk voor de juiste naam van de Ondernemer, de bestellingsinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.)

Bekijk voor het juiste retouradres de retourinformatie zoals die is opgenomen in uw account op onze website.

E-mail: via dit formulier

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

• de verkoop van de volgende Studiematerialen: [aanduiding Studiematerialen]*

 

 

 

• de levering van de volgende digitale inhoud van de Studiematerialen: [aanduiding digitale inhoud]*

 

 

 

• de verrichting van de volgende dienst betreffende de Studiematerialen: [aanduiding dienst]*,

 

 

 

herroept/herroepen*.

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam Koper(s)]

[Adres Koper(s)]

[Handtekening Koper(s)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Bijlage 2

Bijlage 2 – Aanvullende voorwaarden

1. Context

Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van een Aanvullende overeenkomst.

 

2. Intellectuele Eigendom

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Digitale Inhoud, de Studiematerialen en/of het Platform berusten bij de Uitgever en/of haar licentieverleners, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

2.2 Niets in de overeenkomst en deze Algemene Verkoopvoorwaarden impliceert een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

2.3 Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent de auteur en de intellectuele eigendomsrechten in de Digitale Inhoud, de Studiematerialen en/of het Platform te verwijderen of te wijzigen. 

2.4 Koper kan het geleverde of de ter beschikking gestelde Digitale Inhoud en/of Studiematerialen alleen aanwenden voor eigen studie en gebruik. Het is Koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enig ander gebruik te maken van de aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde Digitale Inhoud en/of Studiematerialen, tenzij en voor zover dit op dwingend recht is toegestaan. 

2.5 In het bijzonder is het Koper niet toegestaan de Digitale Inhoud en/of Studiematerialen te gebruiken en/of te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in een toepassing waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt.

 

3. Aansprakelijkheid

Alle door de Uitgever geleverde Digitale Inhoud en/of Studiematerialen of andere informatie is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Uitgever en Ondernemer op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en Ondernemer aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Vragen over producten of een bestelling? Neem contact op via 088 - 2044 326 of ons contactformulier.