Je boekenlijst in één keer besteld
Gratis verzending vanaf € 20
5% korting* op je studieboeken
Je boekenlijst in één keer besteld
Gratis verzending vanaf € 20
5% korting* op je studieboeken
Menu

Platformvoorwaarden Studiewinkel.nl Coöperatie U.A.

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze Platform voorwaarden hebben de volgende termen de volgende definitie:

Uitgever - De uitgever van wie Studiematerialen worden aangeboden via het Platform.

LML - Een lijst met alle voorgeschreven of aanbevolen Studiematerialen voor een bepaald vak of een bepaalde opleiding in het hoger onderwijs in Nederland gedurende een bepaalde periode.

Platform - Het platform voor het online faciliteren en aanbieden van LML-en en het faciliteren van het bestellen van de Studiematerialen, waaronder Studiematerialen die op een LML opgenomen zijn, door studenten via de website www.studiewinkel.nl., alsmede voor het faciliteren van de levering, klantenservice en retourneringen.

Studiematerialen - Een of meerdere  studiematerialen en leermiddelen, zoals literatuur, studieboeken, werkboeken, readers, en digitale leermiddelen, zoals e-books en accounts voor toegang tot online studiematerialen,  etc.. 

Gebruiker - Iedere bezoeker van het Platform

Klant - Een Gebruiker die overgaat tot de aanschaf van één  of meer Studiematerialen via het Platform.

Studiewinkel - Studiewinkel.nl Coöperatie U.A., een coöperatie, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Reykjavikstraat 1, 3543KH Utrecht.

Platform voorwaarden - Deze algemene voorwaarden van Studiewinkel

Algemene verkoopvoorwaarden - De voorwaarden die tussen Klant en Verkoper van toepassing zijn op de koop van Studiematerialen via het Platform.

Verkoper - Studiewinkel en/of een Uitgever die via het Platform hun Studiematerialen te koop aanbieden.

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Platform voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek door Gebruiker en/of Klant van het Platform en de rechtsverhouding die in verband hiermee tussen Studiewinkel en Klant c.q. Gebruiker ontstaat. De Platform voorwaarden zijn elektronisch raadpleegbaar op de website Studiewinkel.nl.  

2.2 Iedere Klant die een bestelling plaatst van Studiematerialen die via het Platform worden aangeboden, aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van de Platform voorwaarden en de  Algemene verkoopvoorwaarden. Bij elk onderdeel van de Studiematerialen is aangegeven of de Verkoper Studiewinkel is, dan wel een Uitgever en zal bij Uitgever de betreffende uitgever worden genoemd. Er ontstaat derhalve bij de koop van Studiematerialen een overeenkomst met Studiewinkel en/of één of meerdere Uitgever(s) (en meer specifiek de met naam genoemde uitgever voor het betreffende studiemateriaal).

2.3 De Platform voorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers en Klanten, die als consumenten worden aangemerkt, maar ook op Klanten die als zakelijke koper kunnen worden aangemerkt.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Platform voorwaarden en eventuele  overeenkomsten ten behoeve van Studiewinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de Uitgever(s) en door Studiewinkel ingeschakelde derden.

2.5 Studiewinkel heeft het recht de Platform voorwaarden te wijzigen. Studiewinkel zal wijzigingen van de Platform voorwaarden tijdig bekend maken, bijvoorbeeld via haar website en/of een pop up bij gebruik van de het Platform. Indien Klant gebruik blijft maken van de Platform voorwaarden na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden, betekent dit dat zij de wijziging heeft geaccepteerd. 

 

Artikel 3 - Klant account

3.1 Indien Klant een bestelling wenst te plaatsen via het Platform dient Klant een account aan te maken bij Studiewinkel. Klant dient tenminste 16 jaar oud te zijn en dient een eigen 

e-mailadres op te geven. Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

3.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van zijn/haar account en is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn/haar account.

 

Artikel 4 - Aanbod Uitgevers

4.1 Klant erkent dat bij de koop van Studiematerialen een Koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en de betreffende Uitgever, die de Studiematerialen via het Platform ter verkoop aanbiedt en/of tussen Klant en Studiewinkel, indien de Uitgever van het Studiemateriaal niet aangesloten is bij Studiewinkel en Studiewinkel het Studiemateriaal daarom zelf aanbiedt. Studiewinkel wordt geen partij bij de overeenkomst die tussen Klant en een Uitgever ontstaat. De overeenkomst met Klant komt tot stand zodra Uitgever danwel Studiewinkel de bestelling heeft geaccepteerd.

4.2 Klant kan geen bestelling plaatsen zonder de Algemene verkoopvoorwaarden te accepteren.

4.3 De bestelling zal worden verwerkt in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 5 - Bestelling en Levering

5.1 Klant kan via het normale bestelproces bij Studiewinkel een bestelling plaatsen voor Studiematerialen die op het Platform worden aangeboden.

5.2 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien Klant al hetgeen Klant aan  Studiewinkel ter zake van de bestelling van het betreffende Studiematerialen verschuldigd is, heeft voldaan.

5.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Studiewinkel levert alleen in Nederland.

 

Artikel 6 - Vergoeding en betaling

6.1 Klant dient de koopprijs voor de Studiematerialen aan Studiewinkel te voldoen. Indien  de verkoop plaatsvindt tussen Klant en Uitgever, is Studiewinkel bevoegd om namens de Uitgever, waar de Studiematerialen zijn aangekocht, de koopprijs in ontvangst te nemen. Klant  is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan Uitgever. 

6.2 Uitgever heeft onherroepelijk het recht aan Studiewinkel verleend om in naam van Uitgever de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen Klant en Uitgever.

6.3 Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Studiewinkel is gewezen op de te late betaling en Studiewinkel aan Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Studiewinkel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten n rekening te brengen. Het maximum van deze incassokosten zijn vermeld in artikel 15 lid 4 van de Algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 7 - Retouren en herroepingsrecht

7.1 Klant is gerechtigd om een bestelling te retourneren (“herroepingsrecht”) met in achtneming van het gestelde in artikel 7  van deze voorwaarden en het gestelde in artikel 6, 7, 8, 9 en 10 van de Algemene verkoopvoorwaarden.

7.2 Tijdens deze bedenktijd van dertig  (30) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Studiemateriaal en de verpakking. Indien Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant dit via de retourbutton op het Platform doorgeven aan Studiewinkel en het Studiemateriaal met alle toebehoren  conform de instructies van Studiewinkel en met het bijgevoegde retourlabel binnen veertien (14) dagen na aanmelding retour retourneren.

7.3 Indien Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de herroeping, worden terugbetaald. Studiewinkel mag wachten met terugbetalen tot de Uitgever het Studiemateriaal heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het Studiemateriaal heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.4 Indien Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden  van de bestelling voor rekening van Klant.

7.5 Uitgever heeft onherroepelijk het recht aan Studiewinkel verleend om namens Uitgever de retouren die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen Klant en Uitgever te verzorgen.

 

Artikel 8 - Klachten

8.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst danwel het Studiemateriaal worden door Studiewinkel, voor zichzelf en namens Uitgever -indien er een overeenkomst met Uitgever is ontstaan -, in behandeling genomen. 

8.2 Klachten zullen binnen bekwame tijd nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven door Klant worden ingediend bij Studiewinkel.

8.3 Bij Studiewinkel ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studiewinkel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Klant dient Studiewinkel in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.5 Studiewinkel heeft een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.6 Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.

 

Artikel 9 - Communicatie en Gebruik van Gegevens

9.1 Studiewinkel heeft ten behoeve van de communicatie tussen Studiewinkel,  Klant en Uitgever een e-mail applicatie gebouwd, die het voor Studiewinkel, Klant en/of  Uitgever mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. 

9.2 De verwerking van persoonsgegevens vindt conform het privacy statement van Studiewinkel plaats, zoals dat op het Platform is opgenomen.

 

Artikel 10 - Diversen

10.1 Indien een bepaling van de Platform voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze bepaling.

10.2 Op de rechtsverhouding tussen Klant en Studiewinkel is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de in lid 2 bedoelde rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

 

Ga naar Algemene voorwaarden >

Vragen over producten of een bestelling? Neem contact op via 088 - 2044 326 of ons contactformulier.